จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จํากัด ได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับคุณครูปฐมวัยครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในหัวเรื่อง “การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมด้วยกิจกรรม เคลื่อนไหวจังหวะและสื่อการเรียนรู้แบบทํามือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณครูให้มีแนวทางในการจัดกิจกรรม เคลื่อนไหวจังหวะพร้อมผลิตสื่อแบบใหม่ๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดย วิทยากร : นางสาวชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์ (ครูโบว์) ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม คือ คุณครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยทุกท่าน ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่
1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา
2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอิโค่อินน์ จังหวัดตรัง
3. วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. วันที่ ๒๙ มกราคม 2566 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่